Statut

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 88/01 i 11/02, u daljnjem tekstu: Zakon), osnivačka skupština Hrvatskog saveza za yogu, održana 13.04.2014. u Zagrebu donijela je

S T A T U T

HRVATSKOG SAVEZA ZA YOGU

I

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom utvrđuje se:

Članak 2.

Puni naziv Saveza je: HRVATSKI SAVEZ ZA YOGU
Pored punog naziv rabi se skraćenica: HSY
Pored naziva na hrvatskom jeziku, Savez može rabiti i naziv na engleskom jeziku koji glasi: CROATIAN YOGA FEDERATION.
Skraćeni naziv Saveza na engleskom jeziku jest: CYF.
Sjedište Saveza je u Zagrebu, Šoštarićeva 8
Savez djeluje na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 3.

Savez ima svojstvo pravne osobe bez namjere stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe. Savez se upisuje u Registar udruga RH. Savez za svoje obveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članak 4.

Savez ima pečat okruglog oblika promjera 3 cm s ucrtanim yoga položajem (padmasana) i upisanim tekstom uz donji rub koji glasi: HRVATSKI SAVEZ ZA YOGU. Pečat se izrađuje u 2 primjerka.
Odluku o promjeni pečata donosi Upravni odbor Saveza.
Predsjednik, dopredsjednik i tajnik Saveza ovlašteni su za upotrebu pečata, a predsjednik i tajnik za čuvanje pečata.

Članak 5.

Savez može surađivati i učlanjivati se u slične saveze, asocijacije i udruge u zemlji i inozemstvu.

II

CILJEVI I DJELATNOSTI SAVEZA

Članak 6.

Savez je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unaprijeđenja yoge i stručnosti yoga učitelja u Hrvatskoj, te u cilju promicanja i osvještenja o kvalitetnijem načinu života općenito.

Članak 7.

Ostvarivanje ciljeva iz članka 6. ovog Statuta Savez ostvaruje sljedećim djelatnostima:

Uz djelatnosti iz prethodnog stavka Savez može obavljati djelatnost kojom stječe prihod sukladno odredbama posebnih zakona.

Djelatnosti navedene u ovom članku Savez ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe. Ako u obavljanju djelatnosti Savez ostvari dobit, ona se mora odlukom Skupštine koristiti isključivo za obavljanje i unaprijeđenje djelatnosti Saveza, kojima se ostvaruju njeni ciljevi utvrđeni ovim statutom.

7.(1) DEKLARACIJA O YOGI

Yoga je drevno znanje o duhovnoj, a potom i tjelesnoj disciplini. Yoga nema obilježja natjecateljskog niti rekreativnog sporta. Ona pridonosi prirodnosti čovjeka i podržava osobu na svim područjima života. Pozitivni učinci potvrđeni su mnogobrojnim psihološkim, fiziološkim, sociološkim i ekološkim istraživanjima.

Osnovni pojmovi i načela yoge sadržani su u temeljnom tekstu filozofskog sustava yoge, Yoga Sutrama, koji se pripisuje mudracu Patanjaliju. U ovom zapisu yoga se određuje na sljedeći način: „Yoga je zaustavljanje vrtloženja svijesti“ (Y.S., 1.2), što se nadalje tumači: „Tada promatrač (subjekt svijesti) ostaje u vlastitu liku (naravi)“ (Y.S., 1.3). To znači da yoga služi samospoznaji.

Sustav yoge obuhvaća niz meditativnih vježbi, a s vremenom su se u njoj razvile i mnogobrojne tehnike nadzora nad disanjem i tijelom.

Yoga se razvila u Indiji zbog čega se služi tradicionalnim indijskim pojmovljem. Njene metode su univerzalne i mogu se uskaditi s kulturološkim, religijskim, nacionalnim i tradicijskim značajkama svake sredine, a može prenositi svoju metodu i tehnike i tako da nadiđe sve te razlike. Yoga može ostvariti jedinstvo različitosti i usklađivati sve vidove života, te se stoga uspješno primjenjuje diljem svijeta.

Kako bi se yoga ispravno i stručno primjenjivala, potrebno je dobro i kvalitetno obrazovati učitelje yoge prema međunarodno priznatim standardima. Hrvatski savez za yogu surađivat će sa svim relevantnim međunarodnim institutima i savezima u cilju obrazovanja, provjere i potvrde stručnosti učitelja yoge kako bi se yoga ispravno i znalački poučavala u Hrvatskoj za dobrobit svih ljudi.

7.(2) UTVRĐIVANJE I PODRŽAVANJE STRUČNOSTI I KVALITETE YOGA UČITELJA U HRVATSKOJ

Standarde za utvrđivanje stručnosti i kvalitete yoga učitelja u Hrvatskoj donosi Odbor za utvrđivanje standarda i kvalitete yoga škola i yoga učitelja, a koordinira Upravni odbor Hrvatskog saveza za yogu.

7.(3) UTVRĐIVANJE I PODRŽAVANJE STRUČNOSTI I KVALITETE YOGA ŠKOLA I EDUKACIJSKIH PROGRAMA U HRVATSKOJ

Utvrđivanje standarda i metodologije izobrazbe učitelja yoge utvrđuje Odbor za utvrđivanje standarda i kvalitete yoga škola i yoga učitelja, a koordinira Upravni odbor Hrvatskog saveza za yogu.

7.(4) PROMICANJE YOGE U HRVATSKOJ

Članak 8.

Rad Saveza je javan.
Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Saveza pisanim izvješćem putem elektronske pošte i putem javnog priopćavanja. Članovi se o radu Saveza obavještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Saveza.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Saveza i izvještavati javnost o radu tih tijela i Saveza.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada, Savez može izdavati svoje glasilo u skladu sa Zakonom. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština.

Savez po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno Zakonu.

III

ČLANOVI SAVEZA, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 9.

Članstvo u Savezu može biti redovno, nominalno i počasno. U Savezu se vodi popis članova za koji je zadužen tajnik Saveza. Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladni način.

9.(1) REDOVNO ČLANSTVO

Redoviti član može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba (certificirani yoga učitelj) i pravna osoba (yoga centar ili škola) koja se bavi yogom te je zainteresirana za rad u Savezu i koja potpiše pristupnicu kojom prihvaća Statut i opće akte Saveza.

9.(2) NOMINALNO ČLANSTVO

Nominalni članovi su sve druge poslovno sposobne pravne i fizičke osobe koje su aktivne u yogi. Nominalni članovi biraju među sobom jednog predstavnika koji ih zastupa jednim glasom na skupštini.
Osobe bez poslovne sposobnosti mogu postati nominalni članovi Saveza, za koje pristupnicu potpisuje roditelj, staratelj ili zakonski zastupnik.

9.3 POČASNO ČLANSTVO

Upravni odbor može imenovati počasne članove Saveza. Počasnim članom može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Saveza te promicanju yoge općenito. Počasni član ne plaća članarinu.

Članak 10.

Pravna i fizička osoba koja želi postati redovitim članom Saveza podnosi zahtjev Upravnom odboru. Članom Saveza postaje se odlukom Upravnog odbora o prijemu u članstvo, a članstvo počinje od trenutka uplate godišnje članarine.

Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Saveza, te poštivanju drugih akata, kao i odluka tijela Saveza.
Redoviti članovi Saveza plaćaju godišnju članarinu čiju visinu i način plaćanja određuje Upravni odbor.

Pravna i fizička osoba koja želi postati nominalnim članom Saveza to postaje potpisom pristupnice kojom prihvaća Statut i opće akte Saveza. Nominalni članovi Saveza plaćaju godišnju članarinu čiju visinu i način plaćanja određuje Upravni odbor.

Članak 11.

Članovi upravljaju Savezom neposredno ili putem svojih izabranih predstavnika u tijelima Saveza, na način propisan statutom.

Prava i obaveze članova:

Članak 12.

Članstvo u Savezu prestaje:

Član Saveza može biti obrisan iz Registra članova ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Saveza ili prouzroči ozbiljnu štetu Savezu i njegovom članstvu ili ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluku o isključenju člana iz Saveza donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Saveza.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe.
Odluka Skupštine Saveza o isključenju je konačna.

Članak 13.

Savez se može udružiti u saveze udruga ili u međunarodne organizacije.
Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV

TIJELA SAVEZA

Članak 14.

Tijela Saveza su:

Članak 15.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Savezom, a čine je redoviti članovi Saveza tj. poslovno sposobne pravne osobe, fizičke osobe izabrane u tijela Saveza i jedan predstavnik nominalnih članova.

15.(1) SKUPŠTINA UDRUGE

Članak 16.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Redovito zasjedanje Skupštine održava se jednom godišnje. Izvanredna Skupština održava se prema potrebi, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Predsjednik Saveza može sazvati izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne trećine ukupnog broja članova Saveza, ili na zahtjev Upravnog odbora uz pismeno obrazloženi razlog sazivanja izvanredne Skupštine s time da se odmah predloži dnevni red.

Ako predsjednik Saveza ne sazove Skupštinu na zahtjev predlagača iz prethodnog stavka, u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva sazvat će je predlagač.
Na izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

Članak 17.

Skupštinu saziva Predsjednik Saveza dostavljanjem pismenih poziva članovima najmanje 15 dana prije održavanja sjednice.
Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Predsjednik je odgovoran za izvršavanje odluka i akata koje donosi Skupština. U radu skupštine mogu sudjelovati kao gosti i predstavnici državnih tijela, saveza i drugih udruga bez prava odlučivanja.
Skupštini predsjedava predsjednik Saveza, a u slučaju njegove odsutnosti dopredsjednik. U slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika Skupštinu vodi Radno povjerenstvo od 3 člana koje bira Skupština.

Članak 18.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je nazočna najmanje polovina članova Skupštine s pravom glasa.
Ako Skupštini ne pristupi polovina članova, sazivatelj saziva novu Skupštinu u roku ne manjem od 8 dana, s time da tada Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je nazočno najmanje 1/3 članova Skupštine.
Pravovaljane odluke donosi se natpolovičnom većinom glasova nazočnih, ako ovim Statutom nije drugačije uređeno.
Odluke o promjeni Statuta i prestanku Saveza Skupština donosi dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine.

Članak 19.

Na sjednici Skupštine raspravlja se i odlučuje isključivo o pitanjima navedenim u dnevnom redu potvrđenom od skupštine. O radu sjednice tajnik vodi zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Saveza.

Članak 20.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Upravni odbor.
Upravni odbor čine predsjednik, dopredsjednik i sedam članova Saveza, a bira ga Skupština saveza. Izabrani članovi Upravnog odbora imaju mandat na četiri godine, nakon čega mogu biti ponovo birani. Članovi mogu istupiti iz Upravnog odbora dragovoljno, a jednoglasnom odlukom Skupštine mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata na koji su izabrani.

20.(1) UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor može osnivati odbore i druga povremena radna tijela Saveza.
Upravni odbor imenuje predsjednika i članove odbora radnih tijela iz redova članova Saveza na vrijeme od četiri godine.
Odbori i druga povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koja su osnovana i o tome podnose izvješća Upravnom odboru.

20.(2) SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi. Sjednica se može održati ako je nazočna većina članova Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora.

20.(3) RAZRJEŠENJE UPRAVNOG ODBORA

Upravni odbor, predsjednika, dopredsjednika i tajnika Saveza Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani ako prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze.
Ako razrješava cijeli Upravni odbor, Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ako razrješava nove članove Upravnog odbora, Skupština bira nove članove Upravnog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.

Upravni Odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Skupštini.
Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

Članak 21.

PREDSJEDNIK SAVEZA

Savez ima predsjednika koji osigurava pravilan i zakonit rad Saveza, a predlaže ga i bira Skupština na vrijeme od četiri godine, s tim da može biti biran više puta za redom.
Predsjednik saveza ujedno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora.

Predsjednik:

Članak 22.

DOPREDSJEDNIK

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika Saveza u svim poslovima i odgovornosti zamjenjuje dopredsjednik Saveza. Dopredsjednika bira Skupština Saveza na mandat od četiri godine.

Članak 23.

TAJNIK

Savez ima tajnika kojeg bira Skupština na vrijeme od 4 godine.

Tajnik Udruge:

V

IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 24.

Imovinu Saveza čine pokretne i nepokretne stvari, imovinska prava i novčana sredstva koje Savez ostvaruje od:

Sva prikupljena sredstva koriste se isključivo za ostvarivanje ciljeva i djelatnosti Saveza. O raspodjeli novčanih sredstava odlučuje Upravni odbor.

Članak 25.

Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Saveza članovi imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi s djelatnosti Saveza i nagradu.
O visini naknade i nagrade odlučuje Upravni odbor.

Članak 26.

Savez upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.
Financijska godina Saveza počinje 01. siječnja a završava 31. prosinca iste godine.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju predsjednik Saveza podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VI

STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 27.

Statut je temeljni opći akt Saveza i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.
Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor Saveza i upućuje ga na raspravu članovima Saveza. Upravni odbor razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi od strane redovnih članova te primjedbe i prijedloge nominalnih članova; zauzima stavove o njima i utvrđuje Prijedlog Statuta.

Članak 28.

Sva unutarnja pitanja Saveza, kao i druga pitanja koja nisu određena Statutom, a zahtijevaju podrobnu izradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština Saveza.

VII

PRESTANAK POSTOJANJA SAVEZA

Članak 29.

Savez prestaje postojati odlukom Skupštine i u drugim slučajevima predviđenima zakonom.
Za donošenje odluke o prestanku rada Saveza potrebna je dvotrećinska većina glasova od ukupnog broja članova Skupštine. U slučaju prestanka postojanja Saveza imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje savezu, ustanovi, zakladi ili humanitarnoj udruzi sličnih djelatnosti, a na osnovu odluke skupštine sukladno Statutu. Ukoliko je Savez primio financijska sredstva iz javnih izvora, u slučaju prestanka postojanja ostatak sredstava vratit će u proračun iz kojeg su financijska sredstva dodijeljena. Ako se u slučaju prestanka Saveza iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom Saveza koji je Savez odredio svojim statutom, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište Saveza.

VIII

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Statut Saveza donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Saveza nakon provedene rasprave.

Članak 31.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Saveza.
Tumačenje drugih akata Saveza daje Upravni Odbor.

Članak 32.

Ovaj Statut stupa na snagu 8 dana od dana donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar udruga kod ureda državne uprave grada Zagreba.

U Zagrebu, 13.04.2014. god.

PREDSJEDNIK UDRUGE:

Jadranko Miklec